Vilkår og betingelser

1. Generelt

1.1  Nærværende salgs- og leveringbetingelser er gældende for enhver aftale, der indgås med FSMF samt øvrige hermed koncernforbundne søster- eller datterselskaber, medmindre andet er aftalt.

1.2  Kundens aftalegrundlag, herunder eksempelvis almindelige eller generelle betingelser er ikke gældende, medmindre FSMF skriftligt og udtrykkeligt har accepteret dette.

2. Definitioner

2.1 Følgende definitioner finder anvendelse i nærværende betingelser:

”Kunden” er den juridiske person, der har foretaget bestillingen, som således er part i aftalen mellem Kunden og FSMF.

”FSMF” er FSMF eller et hermed koncernfundet selskab, som Kunden indgår aftalen med og hvor nærværende betingelser er gældende.

”Betingelserne” betyder disse til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. ”Produktet” betyder det produkt, emne eller lignende, som Kunde har bestilt hos FSMF.

”Garanti” betyder en særlig og særskilt aftale, der er indgået mellem Kunden og FSMF mod tillægsbetaling fra Kundens side til FSMF.

”Webkataloget” betyder det på hjemmesiderne www.steel.fsmf.dk eller www.FSMF.dk indrettet digitale katalog til brug for Kundens bestilling af emner.

3. Tilbud

3.1  Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Accepteres

tilbuddet ikke eller er accepten uoverensstemmende med tilbuddet, er FSMF frit stillet.

3.2  Foretages bestilling via Webkataloget er endelig bestilling fra Kunden betinget af, at eventuelle underleverandører accepterer ordren overfor FSMF og leveringstider beregnes fra tidspunktet for underleverandørens accept af ordren.

3.3  Når ordren er endelig afgivet, kan der ikke foretages ændringer heri eller i Produktet, og Kunden er forpligtet i enhver henseende i henhold til den afgivne ordre.

3.4 Ændringer af og tillæg til Aftalen er kun gældende idet omfang, der er indgået skriftlig og udtrykkelig aftale herom.

4. Pris

4.1  Tilbudspriser er ekskl. moms, told og andre offentlige afgifter og gebyrer af enhver art.

4.2  Indtil levering er sket er FSMF berettiget til at ændre prisen med de evt. merudgifter, der måtte opstå som følge af ændringer i råvarepriser, valutakurser, offentlige afgifter eller lønoverenskomster.

4.3  Priserne for Produktet er ekskl. fragt og emballage, der må forventes tillagt den af FSMF tilbudte pris.

5. Betalingsbetingelser

5.1  Betaling sker netto kontant, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling sker forrentning med 2% pr. påbegyndt måned.

5.2  Ved projektsalg skal der ske en forudbetaling på 20% af projektets tilbudssum senest 10 dage efter at tilbuddet er accepteret.

5.3  Kunden kan ikke foretage modregning af nogen art i krav fra FSMF mod Kunden. Enhver modregningserklæring fra Kunden til FSMF er således ikke bindende for FSMF.

6. Levering

6.1  Levering sker ab fabrik, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.2  Eventuelle forsendelser sker for Kundens regning og risiko. Dette gælder tillige ved FSMFs anvendelse af underleverandører.

6.3  Kunden kan ikke afvise dellevering eller påberåbe sig misligholdelse af nogen art som følge heraf.

6.4  Kunden accepterer, at de i Webkataloget angivne leveringstidspunkter kan variere og Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse i de tilfælde, hvor levering sker direkte fra underleverandører til Kunden.

6.5  Ved levering af Produkter samt tilbehør forbeholdes en afvigelse på +/- 10%, idet der i så fald vil ske eftersendelse af en eventuel kvantitetsmangel fra FSMF til Kunden. Kunden kan ikke påberåbe sig en mængdeafvigelse som væsentlig misligholdelse og FSMF er til enhver tid berettiget til at foretage efterlevering.

7. Tilbageholdsret og ejendomsforbehold

7.1 FSMF kan til enhver tid og på et hvilket som helst tidspunkt inden Produktet er overgivet i Kundens varetægt udøve tilbageholdelsesret indtil betaling er sket og FSMF har til enhver tid ejendomsforbehold i Produktet indtil betaling er sket inkl. eventuelt påløbne renter og omkostninger.

8. Ansvar

8.1  FSMF kan alene pådrages ansvar, såfremt det godtgøres, at der er udvist grove fejl eller forsømmelser fra FSMFs side.

8.2  Erstatningsansvaret er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til det leveredes fakturapris ex. moms med tillæg af Kundens afholdte fragt- og emballeringsomkostninger.

8.3  Ansvaret kan aldrig omfatte indirekte tab, herunder bl.a. men ikke begrænset til tabt arbejdsfortjeneste, driftstab mv.

8.4  I det omfang Kunden har foretaget ændringer i det leverede Produkt eller bearbejdet Produktet på nogen måde, bortfalder enhver af Kundens misligholdelsesbeføjelser.

9. Særligt om ansvar for de- og genmontering

9.1 FSMF er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med de- og genmontering af Produkter leveret af FSMF, uanset om en fejl eller mangel kan tilskrives FSMF i henhold til gældende ret, på aftaleretligt grundlag eller på noget andet grundlag i øvrigt.

10. Produktansvar

10.1  De til enhver tid gældende danske regler for produktansvar finder anvendelse mellem parterne.

10.2  FSMF kan alene ifalde ansvar for personskader, der dokumenteret er forårsaget af et af FSMF af Produktet og kun i det tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at skaden er en direkte følge af uagtsomhed udvist af FSMF.

10.3 FSMF kan ikke ifalde ansvar på andre skader, herunder skade på fast ejendom eller løsøre, der er forårsaget af et af FSMF leveret Produkt efter levering er sket eller af et af Kundens produkter, hvori Produktet indgår.

11. Mangler, undersøgelsespligt og reklamation

11.1  Kunden skal straks ved modtagelsen kontrollere at Produktet er som aftalt.

11.2  FSMFs forpligtelser vedrørende fejl og mangler bortfalder, såfremt Kunden ikke har foretaget specificeret, skriftlig reklamation inden 8 dage fra leveringsdatoen.

11.3  Fejl og mangler afhjælpes efter følgende principper efter FSMFs valg:

11.3.1  Kvantitetsmangler afhjælpes snarest muligt af FSMF, jf. punkt 6.5.

11.3.2  Fejl i materialer og/eller ved fremstilling afhjælpes af FSMF, der har valgretten mellem omlevering eller udbedring. FSMF er berettiget til at foretage omlevering med et sammenligneligt produkt i det omfang dette er af tilsvarende art og kvalitet.

11.3.3  FSMF er til enhver tid berettiget til at tilbagebetale købesummen til Kunden i tilfælde af konstatering af samt modtagelse af dokumentation for tilstedeværelsen af fejl og/eller mangler ved Produktet. Tilbagebetaling sker til fuld og endelig afgørelse for ethvert mellemværende mellem FSMF og Kunden i anledning af reklamation i tilfælde af en fejl eller mangel ved Produktet.

11.4  Returnering og fremsendelse på ny til Kunden, sker for dennes risiko.

11.5  Reklamation over en leverance berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betaling for allerede gennemførte eller fremtidige leverancer.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører FSMF.

13. Force Majeure

13.1 Force Majeure med ansvarsfrihed for FSMF anses for opstået, såfremt følgende forhindrer aftalens opfyldelse eller gør denne urimeligt byrdefuld: 13.1.1 Arbejdskonflikter eller lignende.

13.1.2 Brand, krig, forberedelser til krig, uroligheder, demonstrationer, offentlige rationeringer, epidemi, pandemi, offentlige restriktioner af enhver art eller lignende, mangel på eller afbrydelse af el eller anden benyttet energi til frembringelse af Produktet, varemangel/- forsinkelse. Andre forhold, som FSMF ikke har mulighed for at påvirke eller have indflydelse på.

13.2 Ovennævnte finder tilsvarende anvendelse som ansvarsfritagende for FSMF, såfremt forholdene er til stede hos en af FSMF antaget underleverandør.

14. Afgørelse af tvister

14.1  Alle tvister afgøres af dansk domstol og på grundlag af dansk lovgivning med retten i Kolding som værneting i første instans.

14.2  FSMF kan til enhver tid vælge, at lade sagen afgøre for en Voldgift. Voldgiftslovens regler finder anvendelse.